Cenník všetkých zdravotných výkonov platný po novelizácii zákona č. 507/2004 Z.z. (platnosť od 10.6.2015)

I.                   Zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu na špec. ambulancii pre ORL


A.    Lekárske prehliadky a lekársky posudok - výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti.

 

1.

Pred nástupom na štúdium v zahraničí vrátane popisu audiometrie

20 €

2

Pred nástupom na štúdium na Slovensku  (SOU, SŠ, VŠ)

15 €

 

B.    Výkony pre zamestnávateľa, posudzovanie spôsobilosti na prácu:

 

1.

Komplexné ORL vyšetrenie s popisom a vyhodnotením audiometrie

40 €

2

Cielené ORL vyšetrenie bez popisu audiometrie

30 €

 

C.    Výkony pri poskytovaní ZS, ktoré nie sú hradené z verejného ZP špecializovaným ambulanciám

  1.

Vyšetrenie CRP na počkanie– (instantná metóda z kvapky krvi) (pre ZP Dôvera)

8 €

2

Rýchly dôkaz antigénu streptokoka skupiny A – na počkanie (pre ZP Dôvera)

8 €

3.

Detská obrázková slovná audiometria - skríningová (pre ZP Dôvera VšZP)

10€

4.

Skríning sluchu novorodencov metódou otoakustických emisií OAE  - pre ZP Dôvera

10€

5.

Skríning sluchu novorodencov metódou AABR - pre ZP Dôvera

10€

 6.      AUDIOMETRIA  tónová prahová detí do 10 rokov                                                                               20€

D.   Výkony na žiadosť pacienta (zákonného zástupcu), bez súvislosti so zdravotnou starostlivosťou

 

1.

Nastrelenie náušníc aplikátorom STUDEX -  t.č nedostupné

10 €

2

Náušnice STUDEX (chirurgická oceľ) - t.č. nedostupné

5 €

 

E.     Výkony pre pacientov bez poistenia v SR alebo cudzinci bez preukazu EÚ, samoplatci, alebo pacienti s komerčným poistením, na vlastnú žiadosť bez odporúčania.

 

1.

Komplexné ORL vyšetrenie s popisom a vyhodnotením audiometrie, vrátane vystavenia  lekárskeho predpisu, správy a ďalších odporučení (1. vyšetrenie)

40 €

2

Cielené ORL vyšetrenie bez popisu audiometrie vrátane vystavenia  lekárskeho predpisu, správy a ďalších odporučení (prvé vyšetrenie) (1.vyšetrenie)

35 €

3.

Kontrolné vyšetrenie v spojitosti s predchádzajúcim 1. vyšetrením

20 €

 

F.    Výkony pre komerčné poisťovne v SR

 

1.

Správa o zdravotnom stave

20 €

2

Vystavenie posudku pre Sociálnu poisťovňu

20 €

 

G.    Administratíva

 

1.

Výpis zdravotnej dokumentácie

2 €

2

Opätovné vystavenie zdravotnej správy

2 €

 

 

II.               Ostatné zdravotné výkony vykonávané na špecializovanej ambulancii pre ORL vykazované zdravotnej poisťovni

 

Popis zdravotného  výkonu

Body

1.       Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola (cielená anamnéza, resp. anamnéza od poslednej kontroly), opis subjektívnych ťažkostí, objektívny nález, vypísanie správy, záver, vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly. Poučenie o diéte a životospráve a predvolanie na vyšetrenie je súčasťou výkonu.  (kód 62)

250

2.       Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie. Vyšetrenie obsahuje subjektívny nález, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta. (kód 63)

200

3.       Príplatok u dieťaťa vo veku do piatich rokov pri výkonoch – odber krvi, injekcie,  infiltrácie, implantácie, odobratie sterov, punkcie,   (kód  65)

100

4.       Odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie.  (kód 299a  )

80

5.       Povrchová anestézia hlbokých častí nosa, bubienka a (alebo) bubienkovej dutiny alebo, povrchová anestézia pokožky.  (kód  400)

30

6.       Povrchová anestézia orofaryngu alebo hltana alebo hrtana.  (kód  401)

100

7.       Hlásenie infekčných chorôb, onkologického ochorenia, hlásenie nežiaducich účinkov lieku.  (kód  71a)

90

8.       Cielená odborná inštruktáž – oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov,  (kód  510)

150

9.       Aplikácia leptavých alebo dekongestívnych medikamentov v nose a nosohltane.

80

10.   Zastavenie krvácania z nosa leptaním a (alebo) tamponádou.  (kód  1401)

200

11.    Zastavenie krvácania z nosa kauterizáciou.  (kód  1401a)

300

12.   Predná nosová tamponáda.  (kód 1402 )

100

13.   Predná a zadná tamponáda nosovej dutiny ako samostatný výkon. Cena balónového tampónu nie je súčasťou výkonu.  (kód  1403)

200

14.   Odstránenie cudzích telies z nosovej dutiny.  (kód  1405)

150

15.   Odstránenie tamponády. (kód 1405a)

100

16.   Endoskopické vyšetrenie nosových dutín a (alebo) nosohltana., hrtana  (kód  1410)

300

17.   Otvorenie abscesu nosovej priehradky a drenáž.

200

18.    Orientačné vyšetrenie čuchu a (alebo) chuti.

50

19.   Punkcia čeľustnej dutiny vrátane výplachu a (alebo) instilácie medikamentov.

250

20.   Odsávanie exudátu z nosa a (alebo) prinosových dutín.

100

21.    Odstránenie zaklineného cudzieho telesa z ústnej dutiny alebo z hltana.  (kód  1470)

200

22.   Frenulotómia.  (kód  1470a)

200

23.    Konzervatívne ošetrenie podnebných mandlí, napríklad výter.  (kód  1475)

60

24.   Incízia abscesu v ústnej dutine.

250

25.   Incízia paratonzilárneho abscesu. 

400

26.   Punkcia paratonzilárneho abscesu.

300

27.    Opätovné otvorenie paratonzilárneho abscesu.

150

28.   Nepriama laryngoskopia a (alebo) instilácia medikamentov a (alebo) leptanie v hrtane.

400

29.   Ošetrenie tracheostómy vrátane výmeny tracheálnej kanyly.

800

30.   Odstránenie ušného mazu jednostranne.

50

31.   Vyšetrenie a ošetrenie operovaného ucha.

100

32.   Odstránenie voľne uloženého cudzieho telesa zo zvukovodu.

100

33.   Aplikácia medikamentov do zvukovodu pri otoskopii jednostranne.  (kód 1544)

75

34.   Otoskopické vyšetrenie jednostranne.  (kód  1544a)

200

35.   Incízia furunkla vonkajšieho zvukovodu.

150

36.    Kaustika vo zvukovode alebo v bubienkovej dutine

100

37.   Binokulárne otomikroskopické a rinomikroskopické vyšetrenie vonkajšieho, stredného ucha jednostranne.  (kód  1550)

150

38.   Insuflácia vzduchu do sluchovej trubice s použitím tlaku.  (kód  1551)

25

39.   Paracentéza.  (kód  1556)

400

40.   Výmena protézky kryjúcej perforáciu blanky bubienka.

300

41.   Aplikácia medikamentov do bubienkovej dutiny 

100

42.    Orientačné vyšetrenie vestibulárneho aparátu. (kód  1580)

250

43.   Klasické vyšetrenie sluchu (hlasitá reč, šepot, vyšetrenie ladičkou).  (kód  1590)

100

44.   Rečová audiometria detí , aj obojstranne, slúchadlami. 

350

45.   Rečová audiometria detí vo voľnom poli na prispôsobenie naslúchacieho prístroja.

350

46.   Výber a nastavenie naslúchadla

320

47.   Tónové prahové audiometrické vyšetrenie u detí do 18 rokov obojstranne.

700

48.   Tympanometria na meranie impedancie blanky bubienka.

350

49.   Vyšetrenie reflexov vnútroušných svalov, ipsi a kontralaterálne, decay-reflex, aj obojstranne.

350

50.   Vyhotovenie odtlačku z ucha na individuálnu tvarovku k naslúchadlu jednostranne.

180

51.   Detská audiometria (do 10 rokov veku) na zistenie prahu počutia (prahová a nadprahová audiometria). vyšetrenie aj pre potreby aplikácie načúvacieho aparátu, za každý test.

300

Pozn. cena výkonu v € vznikne po vynásobení aktuálnou cenou bodu, ktorá sa môže zmeniť.

Cena bodu – 0,0202

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave                                                                                                                                                    26.05.2016